Úvod do řešení problémů … (IPS 2)

datum co jsme dělali
21. 2. Úvod k Úvodu:
  • Jaký maximální obsah může mít trojúhelník vepsaný do jednotkového čtverce?
  • Jaký minimální obsah může mít trojúhelník opsaný jednotkovému čtverci?
  • Dokažte, že v Rd nemohou existovat tři vektory takové, že každá dvojice spolu svírá úhel větší než 180°.
  • Najděte co nejmenší konstantu C takovou, že každý konvexní mnohoúhelník jednotkového obsahu lze zabalit do obdélníka s obsahem C.
  • Mějme n+1 čísel vybraných z množiny {1,…2n}. Ukažte, že se mezi nimi nalezne dvojice a,b taková, že a dělí b.
  • Pro tatáž čísla dokažte, že se nějaká dvě z nich jsou nesoudělná.
  • Definujme, že množiny A,B jsou skoro disjunktní, pokud jejich průnik obsahuje konečně mnoho prvků. Může existovat nespočetně mnoho podmnožin přirozených čísel, které jsou po dvou skoro disjunktní?
  • Řetězec množin je množinový systém, v němž každé dvě množiny jsou v inkluzi (jedním či druhým směrem). Může existovat řetězec nespočetně mnoha podmnožin přirozených čísel?
  • Sestrojte bijekci mezi intervaly [-1,1] a (-1,1).
28. 2. Pokračování z minula.
7. 3. Samoopravné kódy.
14. 3. Klobouky.
21. 3. Řezání a skládání mnohoúhelníků.
28. 3. Pokračování z minula.
4. 4. Paralelní počítání: různé varianty PRAMu, hledání jedničky a minima v poli.
11. 4. Pokračování z minula.
18. 4. Jarní TeMno. Zermelo-Fraenkelovy axiomy a úkoly k nim:
Axiom existence
Axiom extensionality
Axiom vydělení Definovat "je podmnožinou"
Existuje prázdná množina
Existuje průnik libovolných dvou množin
Definovat "je 1-prvková"
Definovat "je 2-prvková"
Axiom dvojice Sestrojit co nejvíce různých množin
Existuje 3-prvková množina?
Axiom sumy Existuje sjednocení libovolných dvou množin
Pro libovolných konečně mnoho prvků existuje množina, která obsahuje je a jen je.
Existuje nekonečná množina?
Axiom potence Přibyla nějaká nová množina?
25. 4. Množiny podruhé: axiom nahrazení (a existence kartézského součinu), axiom nekonečna (co to je nekonečná množina?).
2. 5. Množiny potřetí: houštinami kardinalit.
9. 5. O Herkulovi a Hydře.
16. 5. Intermezzo o kostrách a chromatických polynomech. Co jde z chromatického polynomu vyčíst? Může být pro dva neisomorfní grafy stejný?
23. 5. 4D mnohostěny.
Stránku spravuje Martin Mareš