Úvod do řešení problémů … (IPS)

Příklady ze semináře 29. 10.

 1. Počet posloupností N nul a jedniček, které neobsahují dvě jedničky za sebou.
 2. Počet dláždění obdélníka 2xN kostkami 1x2 a 2x1.
 3. Parkoviště s N místy, auto může parkovat buď normálně nebo kolmo (v druhém případě zabere dvě sousední místa).
  • Kolika způsoby mohou auta zaplnit celé parkoviště?
  • Kolika způsoby mohou auta parkovat?
 4. Počet uzávorkování s N levými a N pravými závorkami.
 5. Počet cest v mřížce z bodu (0,0) do bodu (M,N) skládajících se z kroků (1,0) a (0,1).
 6. ... takových, že nikdy neprotnou úhlopříčku?
 7. Suma pro K=0 až N z C(n,k)*k, kde C(n,k) je kombinační číslo "N nad K".
 8. Na kolik nul končí desítkový zápis 1000!? Jaká je poslední nenulová číslice?
 9. Součty úhlopříček Pascalova trojúhelníku.
 10. Suma pro K=L až N z C(N,K)*C(K,L).
 11. Suma pro K=0 až N z C(N,K)*2K.
 12. Suma pro K=0 až N z C(N,K)2.
 13. Počet K-rozměrných stěn N-rozměrné krychle.
 14. Počet vyhrávajících linií v piškvorkách ND.
 15. Kolik pozic má Rubikova kostka? Typu ND? Kolik je řešitelných?
 16. Počet binárních stromů na N vrcholech.
 17. Počet neklesajících funkcí z {1,…N} do {1,…,M}.
 18. Počet permutací na {1,…,N} takových, že 1 a 2 jsou na společném cyklu.
 19. Počet pěstovaných stromů na N vrcholech.
 20. Nechť X je N-prvková množina. Počítejte dvojice množin (A,B) takových, že A je podmnožinou B a B podmnožinou X.

Příklad na zápočet

Pokud jste zápočet nezískali za aktivní účast, můžete si ho vysloužit za vyřešení některé z následujících úloh:

 1. Dokažte, že každý dlaždicový program, který testuje, jestli je řetězec nul a jedniček palindromický, spotřebuje v nejhorším případě alespoň lineární hloubku.
 2. Navrhněte paralelní algoritmus (v modelech PRAM CREW, Common CRCW a Priority CRCW) pro nalezení matice dosažitelnosti zadaného grafu (v této matici je na pozici (i,j) jednička právě tehdy, když existuje cesta z vrcholu i do vrcholu j).
 3. Spočítejte, kolik je vydláždění obdélníka 3×N kostkami 1×2. (Kostky je možno otáčet.)
Stránku spravuje Martin Mareš