Cvičení z Algoritmů a Datových Struktur I

... se v LS 2003/2004 koná nepravidelně v některé úterky v 17:20 v mé pracovně (místnost č. 322 na Malé Straně).

Úkoly zadané za tento semestr:

Je dáno N obdélníků v rovině, jejichž strany jsou rovnoběžné se souřadnými osami. Spočtěte obsah jejich sjednocení. (Hint: Převeďte na podobnou úlohu s intervaly na přímce a tu vyřešte dynamicky.)
Člen po členu dostáváte posloupnost celých čísel. Po obdržení každého členu vypište minimální rozdíl mezi posledními k členy.
Co nejefektivněji nalezněte minimální kostru v grafu, jehož hrany jsou ohodnoceny pouze čísly 1, 2 a 3.
Ohodnocený graf představuje silniční síť s maximálními výškami nákladu, který může po každé silnici projet. Nalezněte mezi zadanými dvěma vrcholy cestu, po níž projede nejvyšší možný náklad.
Stránku spravuje Martin Mareš