Požadavky ke zkoušce z DM

Seznam všech definic, vět a důležitých příkladů z přednášky, které požaduji u zkoušky.

Úvod

Technika důkazu indukcí a sporem

Operace s čísly: sumy, produkty, horní a dolní celá část

Množinové operace: rovnost, inkluze, sjednocení, průnik, rozdíl, symetrická diference, potence (množina podmnožin), mohutnost (počet prvků)

Uspořádané k-tice a kartézský součin

Relace

Relace mezi množinami, relace na množině

Příklady relací: prázdná, univerzální, diagonální

Operace s relacemi: inverze, skládání

Funkce (zobrazení) a jejich druhy: prosté (injektivní), na (surjektivní), vzájemně jednoznačné (bijektivní)

Vlastnosti relací: reflexivita, symetrie, antisymetrie, transitivita

Ekvivalence, ekvivalenční třída, rozklad množiny

Vztah mezi ekvivalencemi a rozklady

Uspořádání

Uspořádání částečné a lineární, uspořádaná množina, ostré uspořádání

Příklady uspořádání: dělitelnost, inkluze podmnožin, lexikografické

Hasseův diagram, relace bezprostředního předchůdce

Minimální/maximální a nejmenší/největší prvek

Konečná neprázdná uspořádaná množina má minimální a maximální prvek

Řetězec a antiřetězec

parametry α a ω

O Dlouhém a Širokém

Erdősovo-Szekeresovo lemma o monotónních podposloupnostech

Kombinatorické počítání

Počet funkcí mezi množinami

Počet prostých funkcí mezi množinami

Klesající mocnina

Charakteristická funkce podmnožiny

Počet všech podmnožin

Počet podmnožin sudé a liché velikosti

Počet permutací na množině

Počet uspořádaných k-tic bez opakování a k-prvkových podmnožin

Notace pro množinu všech k-prvkových podmnožin

Kombinační číslo (binomický koeficient), Pascalův trojúhelník

Základní vlastnosti kombinačních čísel

Binomická věta

Princip inkluze a exkluze

Problém šatnářky: počet permutací bez pevného bodu

Odhad faktoriálu: nn/2 ≤ n! ≤ ((n+1)/2)n

Odhad kombinačního čísla: (n/k)k ≤ C(n,k) ≤ nk

Odhad prostředního kombinačního čísla: 4n/(2n+1) ≤ C(2n,n) ≤ 4n

Grafy

Graf, vrchol, hrana, V(G), E(G)

Standardní grafy: úplný, prázdný, cesta, kružnice

Bipartitní graf, úplný bipartitní graf

Isomorfismus grafů

Stupeň vrcholu, k-regulární graf, skóre grafu

Vztah mezi součtem stupňů a počtem hran, princip sudosti

Věta o skóre

Podgraf, indukovaný podgraf

Cesta, kružnice, sled a tah v grafu

Souvislý graf, relace dosažitelnosti (ekvivalence), komponenty souvislosti

Dosažitelnost sledem je totéž jako dosažitelnost cestou

Matice sousednosti

Počet sledů délky k lze získat z k-té mocniny matice sousednosti

Vzdálenost v grafu (grafová metrika)

Trojúhelníková nerovnost pro vzdálenost

Grafové operace: přidání/odebrání vrcholu/hrany, dělení hrany, kontrakce hrany

Otevřený a uzavřený eulerovský tah

Věta o existenci uzavřeného eulerovského tahu

Orientovaný graf, podkladový graf, vstupní a výstupní stupeň, vyváženost vrcholu

Silná a slabá souvislost orientovaných grafů

Uzavřené eulerovské tahy v orientovaných grafech

Stromy

Strom, les, list

Lemma o koncovém vrcholu

Je-li l list grafu G, pak G je strom, právě když G-l je strom.

Pět ekvivalentních charakteristik stromu

Kostra grafu

Graf má kostru, právě když je souvislý.

Rovinné kreslení grafů

Rovinné nakreslení grafu a jeho stěny (neformálně)

Rovinný graf, topologický graf

K5 a K3,3 nejsou rovinné.

Hranice stěny je nakreslením uzavřeného sledu (bez důkazu).

Stereografická projekce

Graf jde nakreslit do roviny, právě když jde nakreslit na sféru.

Vnější stěnu lze zvolit.

Kuratowského věta (bez důkazu)

Eulerova formule pro souvislé rovinné grafy (v+f=e+2)

Maximální rovinný graf je triangulace.

Maximální počet hran rovinného grafu

V rovinném grafu existuje vrchol stupně nejvýše 5.

Počet hran a vrchol nízkého stupně v rovinných grafech bez trojúhelníků

Klasifikace platónských těles pomocí rovinných grafů

Barvení grafů

Převod barvení mapy na barvení grafu pomocí duality

Obarvení grafu k barvami, barevnost

Barevnost úplných grafů, cest a kružnic

Ekvivalentní tvrzení: graf má barevnost nejvýše 2, graf je bipartitní, graf neobsahuje lichou kružnici.

Barevnost ≥ klikovost

Princip barvení indukcí: stromy jsou 2-obarvitelné, rovinné grafy 6-obarvitelné

Barevnost ≤ maximální stupeň + 1

Věta o 5 barvách

Věta o 4 barvách (bez důkazu)

Pravděpodobnost

Pravděpodobnostní prostor diskrétní, konečný, klasický

Jev elementární, jev složený, pravděpodobnost jevu

Jev se také dá popsat logickou formulí.

Bertrandův paradox s kartičkami

Podmíněná pravděpodobnost

Věta o úplné pravděpodobnosti

Bayesova věta

Jevy nezávislé a po k nezávislé

Jevy, které jsou po 2 nezávislé, ale po 3 už ne

Součin pravděpodobnostních prostorů, projekce

Náhodná veličina

Logické formule s náhodnými veličinami dávají jevy.

Střední hodnota

Věta o linearitě střední hodnoty

Indikátor náhodného jevu

Použití indikátorů k výpočtu střední hodnoty

Markovova nerovnost

Velikost řezu v grafu: střední hodnota, existuje velký řez, pravděpodobnostní algoritmus

Stránku spravuje Martin Mareš